2004 онд Монгол Улсын

Замын хөдөлгөөний дүрэм шинэчлэгдэн батлагдсан тухай тойм

- Замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай санал

- Замын хөдөлгөөний дүрмийн шинэчлэн найруулсан төслийн тухай танилцуулга

- ЦЕГ-ын хуралдаанаас гарсан саналд өгсөн тайлбар дүгнэлт

- Засгийн газрын 2004 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуралдааны 7 дугаар тэмдэглэл

- Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу дүрмийн төсөлд зохих засварыг оруулсан тухай танилцуулга

- Засгийн газрын 2004 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоол

 

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн 2004 оны өөрчлөлт ба шинэчлэлт

- Замын хөдөлгөөний дүрэмд шинээр тусгагдсан заалтууд

- Замын хөдөлгөөний дүрэмд утга нь өөрчлөгдөж орсон заалтууд

- Замын хөдөлгөөний дүрмээс хасагдсан заалтууд

- Замын хөдөлгөөний дүрмийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаар танилцуулах ярилцлага

 

«« Буцах