Автомашиныг эхлэн жолоодохуйн дасгал

1.

Анхлан харьцахуй

 

- Автомашинд суух

 

- Суудлаа тохируулах

 

- Толио тааруулах

 

- Хамгаалах бүсээ зүүх

 

- Автомашинаас буух

2.

Жолооны хүрдтэй харьцахуй

 

- Хүрдийг зөв барих

 

- Баруун гар тийш эргүүлэх

 

- Зүүн гар тийш эргүүлэх

3.

Дөрөөтэй харьцахуй

 

- Хөлөө дөрөөнд зөв тавих

 

- Дөрөөг гишгэх

4.

Арааны хөшүүрэгтэй харьцах

 

- Хөшүүргийн байрлал

 

- Арааг сэлгэх

5.

Гар тоормостой харьцахуй

 

- Зогсоолын тоормосны үүрэг

 

- Гар тоормосыг удирдах

6.

Гэрэл шилжүүлүүртэй харьцах

 

- Гэрэлтүүлэг, дохиолол

 

- Гадна талын гэрлийг асаах

7.

Хянах самбартай харьцахуй

 

- Хянах самбарын бүтэц

 

- Хянах самбарын мэдээлэл

8.

Асаалтын түлхүүртэй харьцах

 

- Түлхүүрийн байрлал

 

- Хөдөлгүүрийг асаахуй

9.

Автомашиныг хөдөлгөхүй

 

- Байрнаас хөдөлгөх

 

- Зогсоох

 

 

««..Буцах