БНМА Улсын Сайд нарын Зөвлөлийн 1960 оны 142 дугаар тогтоол

БНМА Улсын хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрмийг батлах тухай

 

БНМА Улсын хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрэм

1.

Ерөнхий зүйл

2.

Хөдөлгөөнийг зохион байгуулах, зохицуулах журам

3.

Явган хүмүүс, хөсгөөр зорчин явагчдын үүрэг

4.

Авто хөсөгтэй байгууллагын эрх баригчдын үүрэг

5.

Цэргийн анги, зохион байгуулалттай жагсаал, цувааны хөдлөх журам

6.

Авто хөсгийн жолооч нарын үүрэг

7.

Хөдөлгөөний үед авто хөсгийн байрлан явах журам

8.

Жолоочоос урьдчилан анхааруулах дохио

9.

Хөдөлгөөний хурдны хязгаарлалт

10.

Замын уулзварыг нэвтрэх хөдөлгөөн

11.

Замын уулзварт ойртон ирж байгаа авто хөсгийн эзлэх байр

12.

Гүйцэж түрүүлэх журам

13.

Авто хөсгийн зогсолт

14.

Жолооны сургууль хийх тухай

15.

Цаг агаар муу байгаа үеийн хөдөлгөөний журам

16.

Авто хөсгийг чирэх журам

17.

Ачааны автомашинаар хүн тээвэрлэх журам

18.

Төмөр замын гарц

19.

Автомашинд шатах, тослох материалыг олгох журам

20.

Аюул гарч болох ачааг тээвэрлэх журам

21.

Авто хөсгийн гэрлийн тухай

22.

Авто хөсгийн ачааны өргөн, өндрийн хэмжээ

23.

Авто хөсгийн улсын дугаар, кузовын бичгийн тухай

24.

Авто хөсөгт техникийн талаар тавих шаардлага

25.

Хөдөлгөөнийг аюулгүй байлгах талаар тавих нэмэгдэл шаардлага

26.

Дугуйгаар явах журмын тухай

27.

Ердийн хөсгийн хөдөлгөөн

28.

Хөдөлгөөний дүрэм зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

29.

Замын дохионы тэмдэг

30.

Төрөл бүрийн заалт

 

«« Буцах