ЗАМЫН ТЭМДЭГ БА ТЭМДЭГЛЭЛ

-

Түүхэн хөгжил

-

Замын тэмдгийн техникийн ерөнхий шаардлага

-

Замын тэмдгийг байрлуулах үндсэн дүрэм

 

Анхааруулах тэмдэг

-

Хэлбэр

-

Загвар

-

Хэмжээ

-

Утга

1.1

Төмөр замын хаалттай гарам

1.2

Төмөр замын хаалтгүй гарам

1.3

Төмөр замын гарам

1.4

Төмөр замын гарамд ойртоно

1.5

Адил замын уулзвар

1.6

Тойрох хөдөлгөөнтэй уулзвар

1.7

Гэрэл дохионы зохицуулга

1.8

Огцом эргэлт

1.9

Тахир зам

1.10

Эгц уруу

1.11

Огцом өгсүүр

1.12

Халтиргаатай зам

1.13

Тэгш биш зам

1.14

Хайрга үсэрнэ

1.15

Зам нарийсна

1.16

Эсрэг хөдөлгөөн

1.17

Явган хүний гарц

1.18

Хүүхэд

1.19

Унадаг дугуйн зам нийлнэ

1.20

Засварын ажил

1.21

Мал тууж гарах газар

1.22

Ан амьтан

1.23

Чулууны нурангитай

1.24

Хажуугийн салхитай

1.25

Онгоц доогуур ниснэ

1.26

Хонгил

1.27

Бусад аюултай газар

1.28

Эргэх чиг

 

 

««..Буцах