Mongolian Traffic Research Institute

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1966 оны 354 дүгээр тогтоол

БНМАУ-ын хот, суурингийн гудамж, замын хөдөлгөөний дүрмийг батлах тухай

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1976 оны 356 дугаар тогтоол

Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

 

БНМАУ-ын хот, суурингийн гудамж, замын хөдөлгөөний дүрэм

1.

Ерөнхий зүйл

2.

Явган хүмүүс, авто хөсгөөр зорчин явагчдын дүрэм

3.

Жолооч нарын ерөнхий үүрэг

4.

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний журам

 

- Жолооч нарын анхааруулах дохио

 

- Хөдөлгөөний эхлэх журам

 

- Хөдөлгөөний хурд

 

- Хөдөлгөөний үед тээврийн хэрэгслийн байрлалт

 

- Хөдөлгөөний чигийн өөрчлөлт

 

- Гүйцэж түрүүлэх журам

 

- Тээврийн хэрэгслийн гэрлийг хэрэглэх журам

 

- Тээврийн хэрэгслийн зогсолт ба зогсоол

 

- Явган хүн, дугуйгаар явагчдын хөдөлгөөнийг аюул осолгүй байлгах арга хэмжээ

5.

Замын уулзварыг нэвтрэх журам

 

- Зохицуулдаггүй уулзварыг нэвтрэх тухай

 

- Зохицуулдаг гудамж (зам)-ны уулзварыг нэвтрэх тухай

 

- Гэрэл дохио

 

- Зохицуулагчийн дохио

 

- Зохицуулдаг ба зохицуулдаггүй уулзвар дээр эргэх тухай

6.

Төмөр замын гармаар нэвтрэх журам

7.

Хөдөлгөөний онцлог нөхцөл

 

- Уулын замаар явах тухай

 

- Жолооны сургууль хийх тухай

 

- Тээврийн хэрэгслийг чирэх тухай

8.

Унадаг дугуйгаар зорчигчдын нэмэгдэл шаардлага

9.

Тээврийн хэрэгсэлд техникийн талаар тавих шаардлага

10.

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, таних тэмдэг

11.

Зорчигчид, ачаа тээвэрлэх журам

 

- Зорчигчдыг тээвэрлэх тухай

 

- Ачаа тээвэрлэх тухай

12.

Ердийн хөсөгт тавих нэмэгдэл шаардлага, мал тууварлах журам

13.

Тээвэр, нийгэм ахуй, бусад албан газар, байгууллагын удирдагчдад тавих шаардлага

 

- Хөдөлгөөнд саад болох зүйлийг арилгах тухай

 

- Тохиролцон зөвшөөрөлцөх асуудал

14.

Замын тэмдэг

 

- Анхааруулах тэмдэг

 

- Хориглох тэмдэг

 

- Тусгайлан заах тэмдэг

 

- Заах тэмдэг

 

- Тэмдгийн нэмэлт тайлбар

 

- Замын заалт

15.

Заалт

16.

Гудамж, замын зорчих хэсгийн тэмдэглэл

17.

Хот, суурингийн гудамж, замын хөдөлгөөний дүрмийг зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

 

«« Буцах